Kontakt

tel.: 605105542

e-mail: skorp.edu@wp.pl

Adres:

Warszawa:

1.Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9a 01-957 Warszawa.

2.Kompleks Sportowy CRS Bielany ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa

Płońsk:

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Mikołaja Kopernika 3, 09-100 Płońsk.

 

Numer konta:

Ośrodek Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Skorp ul. Wrzeciono 2a m. 34 Warszawa

Santander Bank S.A nr. 12 1090 1014 0000 0001 0369 9313 

 

REGULAMIN SKORP DANCE STUDIO

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Skorp Dance Studio jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które wcześniej dokonały wpłaty.

3. WPŁATY za zajęcia do instruktorów, bądź na konto – PIERWSZE ZAJĘCIA KAŻDEGO MIESIĄCA. Po terminie tylko jednorazowe wejścia. Brak uregulowanej opłaty skutkuje zakazem uczestniczenia w zajęciach. Dorośli zostaną poproszeni o opuszczenie sali, a dzieci i młodzież pozostaną na sali pod opieką instruktora, ale bez możliwości aktywnego udziału w zajęciach. Po uregulowaniu wpłaty kursant może kontynuować naukę tańca na danych zajęciach.

4. Udział w zajęciach organizowanych przez Skorp Dance Studio jest płatny. Ceny zajęć oraz zasady płatności określone są szczegółowo w cenniku.

5. Warunkiem utworzenia grupy zajęciowej jest zadeklarowanie udziału minimum 10 osób.

6. Nie uiszczenie opłat w terminie będzie przyczyną skreślenia z listy uczestników.

7. Na salach obowiązuje obuwie zmienne: taneczne lub sportowe.

8. Nieobecność na zajęciach wynikająca z winy uczestnika(m.in. z powodu choroby, zmiany planu innych zajęć, zmiany miejsca zamieszkania, itp.) nie stanowi podstawy do
zawieszenia/zwrotu płatności.

9. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach, w przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo ważnej rezerwacji nie będą już przyjmowane.

10. Skorp Dance Studio ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zamienić ich termin w wyjątkowych przypadkach.

11. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Skorp Dance Studia lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Skorp Dance Studio. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów Skorp Dance Studia.

12. Zapisując się na zajęcia w Skorp Dance Studio uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Skorp Dance Studio nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych.

13. Skorp Dance Studio nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez
uczestników kursów tańca na jego terenie. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę.

14. Za wszystkie szkody (materialne i osobiste) wyrządzone przez niepełnoletniego kursanta odpowiadają jego rodzice bądź opiekunowie, osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za własną osobę.

15. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

16. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

17. Osoby przebywające na terenie Skorp Dance Studio zobowiązane są do przestrzeganiaprzepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Skorp Dance Studio i innych uczestników zajęć.

18. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie
zakłócając porządku w Studio.

19. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

20. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Skorp Dance Studio w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Skorp Dance Studio i jego patronów.

21. Uczestnik zajęć Skorp Dance Studio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Skorp Dance Studio w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

22. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Instruktora Skorp Dance Studia.

23. Na terenie Skorp Dance Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

24. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Skorp Dance Studio mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, przy czym Uczetnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych przez niego opłat.

25. Rodzice nie przebywają na sali podczas prowadzonych zajęć w Skorp Dance Studio. W przypadku naruszenia tej zasady Skorp Dance Studio ma prawo do rozwiązania umowy. 
26. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z
obowiązującym prawem.

27. Regulamin Rodo, czyli Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązuje od 25 maja 25 r. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

Regulamin RODO

27.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.